Loading...

Good energy - żarówki ledowe

Goodenergy - żarówki ledowe do oświetalania aglomeracji miejskich, oświetlenie przemysłowe, żarówki E40

Audyty energetyczne

Cel bezpośredni

Wyznaczenie wieloletniej strategii efektywności energetycznej. W celu sporządzenia ww. strategii niezbędne jest określenie szczegółowego bilansu energetycznego przedsiębiorstwa na podstawie rzeczywistych danych dotyczących zużycia energii, który będzie stanowił punkt wyjściowy określający aktualny stan przedsiębiorstwa w zakresie efektywności energetycznej. Jednocześnie celem prac jest przedstawienie działań natury organizacyjnej i inwestycyjnej zmierzających do zmniejszenia - racjonalizacji zużycia energii, kosztów energii oraz kosztów środowiskowych, przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ciągłości jakości procesu produkcyjnego.

brak obrazka
brak obrazka
brak obrazka

Etap I

Podstawowe działania I etapu audytu są następujące:

 • Weryfikacja istniejącego stanu efektywności wykorzystania energii,
 • Ocena efektywności wykorzystania i dystrybucji energii, nośników energii i mediów – pełny bilans energetyczny przedsiębiorstwa,
 • Ocena efektywności funkcjonowania systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • Ocena możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Ocena możliwości zastosowania systemów skojarzonych,
 • Ocena energetyczna poszczególnych budynków w zakresie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną,
 • Ocena możliwości poprawy efektywności systemów oświetlenia,
 • Ocena możliwości poprawy efektywności systemów transportowych,
 • Ocena możliwości wykorzystania energii odpadowej,
 • Ocena zakresu i możliwości zastosowania systemu optymalnego zarządzania energią,
 • Ocena możliwości poprawy efektywności systemu sprężonego powietrza,
 • Ocena możliwości wprowadzenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001,
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny opłacalności poszczególnych rozwiązań energooszczędnych,
 • Określenie możliwości uzyskania oszczędności kosztów i zużycia energii w przedsiębiorstwie,
 • Wskazanie katalogu przedsięwzięć możliwych do realizacji.

 

Analiza wielokryterialna

Wyniki analiz dotyczące poszczególnych przedsięwzięć poddane zostaną analizie wielokryterialnej w które poszczególne kryteria uzgodnione zostaną z Zamawiającym. Analiza pozwoli na stworzenie rankingu przedsięwzięć możliwych do realizacji zgodnie z oczekiwaniami klienta.

 

Etap II

 • Wybrane wspólnie z Zamawiającym propozycje działań inwestycyjnych zostaną w ramach etapu II poddane analizie ekonomicznej pozwalającej na wskazanie technicznie i ekonomicznie najbardziej uzasadnionych usprawnień i działań.
 • Wariantowa analiza techniczno-ekonomiczna możliwych przedsięwzięć,
 • Wyniki analiz posłużą do określenia koncepcji wariantów przedsięwzięć skutkujących obniżeniem kosztów energii, kosztów środowiskowych. W analizie wykorzystanie zostaną wyniki audytu poszczególnych obiektów i instalacji, a także wyniki analizy możliwości wykorzystania ciepła odpadowego. Warianty te zostaną ocenione za pomocą typowych narzędzi ekonomicznych takich jak SPBT, NPV, IRR czy DGC. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza kosztów w cyklu żywotności przedsięwzięcia. Wyniki analiz będą zawarte m.in. w „kartach przedsięwzięć audytu energetycznego” które będą stanowiły załącznik do audytu energetycznego. Działania objęte analizą zostaną wycenione zgodnie z włożonymi nakładami inżynierów audytorów wykonujących analizę.
 • Wybrane wspólnie z Zamawiającym propozycje działań inwestycyjnych zostaną w ramach etapu II poddane analizie ekonomicznej pozwalającej na wskazanie technicznie i ekonomicznie najbardziej uzasadnionych usprawnień i działań.
 • Wariantowa analiza techniczno-ekonomiczna możliwych przedsięwzięć,
 • Wyniki analiz posłużą do określenia koncepcji wariantów przedsięwzięć skutkujących obniżeniem kosztów energii, kosztów środowiskowych. W analizie wykorzystanie zostaną wyniki audytu poszczególnych obiektów i instalacji, a także wyniki analizy możliwości wykorzystania ciepła odpadowego. Warianty te zostaną ocenione za pomocą typowych narzędzi ekonomicznych takich jak SPBT, NPV, IRR czy DGC. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza kosztów w cyklu żywotności przedsięwzięcia. Wyniki analiz będą zawarte m.in. w „kartach przedsięwzięć audytu energetycznego” które będą stanowiły załącznik do audytu energetycznego. Działania objęte analizą zostaną wycenione zgodnie z włożonymi nakładami inżynierów audytorów wykonujących analizę.

 

Ponadto, w zależności od wybranych przedsięwzięć analizy, możliwe są:

 • pomiary szczelności instalacji sprężonego powietrza,
 • badania termowizyjne budynków oraz instalacji w zakresie diagnostyki energetycznej,
 • pomiary elektryczne urządzeń o największym poborze energii elektrycznej,
 • audyty efektywności energetycznej dla wybranych przez Zamawiającego przedsięwzięć przeprowadzanych w trybie projektu nowej ustawy o efektywności energetycznej.

 

Przewiduje się, że szczegółowa analizą będzie objęte maksymalnie 5 przedsięwzięć wybranych wspólnie z Zamawiającym. Przedsięwzięcia te zostaną wybrane z wykorzystaniem stworzonego w etapie I rankingu przedsięwzięć możliwych do realizacji w przedsiębiorstwie.

Działania zostaną przeanalizowane także pod kątem możliwego finansowania poszczególnych przedsięwzięć zarówno z wykorzystaniem środków krajowych czy unijnych, wsparciem poprzez system certyfikatów (np. białych) lub z wykorzystaniem modelu finansowania EPC.

Istnieje możliwość zwiększenia liczby analizowanych przedsięwzięć, co jednak wiąże się z dodatkowym kosztem związanych ich analizą. Przewiduje się, że okres realizacji szczegółowej analizy dla przedsięwzięć rozłoży się na wiele lat, a koszty tych prac będą podlegać każdorazowej wycenie. W pierwszej kolejności w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia rekomenduje się realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia.

W pierwszej kolejności w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia rekomenduje się realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia.

 

zdjęcie tabela audyty

Etap III

Przygotowanie gotowego raportu z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa gotowego do wysłania do Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Realizacja audytu

Audyt będzie wykonany przy współpracy profesjonalnej grupy specjalistów, posiadających stosowne uprawnienia do ich przeprowadzenia oraz duże doświadczenie w tym zakresie. Audytor przeprowadzi audyt zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

 

Dodatkowe informacje

W zakresie etapu II możliwa jest szczegółowa analiza energetyczna budynków, w tym analiza zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt przewiduje analizę stanu termicznego przegród, wyznaczenie maksymalnych strat ciepła oraz rocznego zapotrzebowania na ciepło oraz moc cieplną. Ocena przegród zostanie przeprowadzona w oparciu o dostarczona dokumentację techniczną lub tam gdzie to możliwe w oparciu o wizję przeprowadzoną przez audytora. Ocenie poddane zostaną także wewnętrzne instalacje grzewcze. Uzyskane wyniki zostaną skonfrontowane z bilansem energetycznym całego zakładu. Celem analiz dla budynków jest określenie zapotrzebowania na moc w źródle oraz kosztu zużywanego nośnika, a także ocena ekonomiczna zasadności termomodernizacji poszczególnych obiektów.

Celem audytu jest określenie stanu technicznego oraz sposobu eksploatacji urządzeń ciepłowniczych. Analiza sieci obejmie ocenę stanu systemu dystrybucji ciepła na terenie zakładu z wykorzystaniem rzeczywistych pomiarów z dostępnych liczników.

Analiza zasobów i jakości ciepła odpadowego oraz możliwości jego wykorzystania

W zakładzie w wyniku realizowanych procesów produkcyjnych powstaje ciepło odpadowe o różnej jakości. W ramach audytu oceniona zostanie wielkość zasobów ciepła odpadowego, ich zmienność oraz temperatura nośników ciepła. W oparciu o uzyskane dane oraz wyniki analiz dla budynków oraz potrzeb cieplnych instalacji technologicznych zostanie opracowana analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego.

W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia lub modyfikacji audytu na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki po złożeniu raportu gwarantujemy bezpłatną korektę uwzględniającą uwagi.