Loading...

Good energy - żarówki ledowe

Goodenergy - żarówki ledowe do oświetalania aglomeracji miejskich, oświetlenie przemysłowe, żarówki E40

Bezpłatne testy

Nasza firma przed zakupem proponuje Państwu bezpłatne przetestowanie naszych produktów.

Szczegóły:

Czas testów wynosi do trzech miesięcy.

Istnieje możliwość przetestowania dowolnej ilości produktów.

Pomagamy bezpłatnie  w doborze właściwych rozwiązań.

 

Testy dają Państwu gwarancję w doborze optymalnego rozwiązania spełniającego Państwa oczekiwania i normy oświetlenia.

Jesteśmy pewni jakości naszych produktów dlatego nie boimy się dostarczyć za darmo ich Państwu celem ich sprawdzenia.

 

 

 

brak obrazka
brak obrazka
brak obrazka

PROTOKUŁ ODBIORU ŹRÓDEŁ DO TESTÓW (umowa)

 

W dniu ………………………………… 2018 roku w ...................................................………………………………. pomiędzy: 

 

Firmą Good Energy Marek Tomczewski

Ul. Strażacka 45; 34-325 Łodygowice

reprezentowaną przez: 

Właściciela firmy - Pana Marka Tomczewskiego

zwanego dalej „Przekazującym” 

 

a

…………………………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................…

………………………………………………………...............................................................………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................………………………………

zwaną dalej „Odbierającym”

 

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie przeprowadzenia prób testowych żarówek E-40 APE LED z procesorem i kalendarzem, o których mowa w § 2 poniżej celem sprawdzenia ich przydatności. 

§ 2

Przekazujący przekazuje Odbierającemu do bezpłatnego używania żarówki:

1 …………………………………………………………………….........................................................................……………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………….........................................................................……………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………….........................................................................………………………………………………………………

§ 3

1. Przedmiot testowania wyszczególniony w §2 zostaje udostępniony Odbierającemu do testowania w okresie od …………………………………......................................................………….. roku do ………………..................................………………………… roku. 

2. Odbierający zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu testowania w terminie do …………………………… roku – po przetestowaniu, bez wezwania i w stanie nie pogorszonym, oprócz utraty ich wartości na skutek działalności eksploatacyjnej. Procedura zwrotu przedmiotu testowania wymaga kontaktu z Przekazującym celem ustalenia firmy spedycyjnej lub odbioru osobistego.

3. Odbierający oświadcza, iż odebrał przedmiot testowania, zapoznał się z jego stanem technicznym i stwierdza, iż jest on w pełni wartościowy, oraz przydatny do umówionego celu. 

§ 4

1. Odbierający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat używania przedmiotu testowania i zobowiązuje się do dbałości o jego stan oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Przekazujący oświadcza, że  przedmiot testowania jest zdatny do użytku.

3. Odbierający oświadcza, że przedmiotu będzie używał zgodnie z jego przeznaczeniem i nie będzie oddawał w najem osobie trzeciej, a jego montaż zostanie dokonany zgodnie z dostarczoną instrukcją.

 

§ 5

Wszelkie koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z przedmiotu testowania poniesie Odbierający.

§ 6

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Przekazujący:                                                                                                                                                             Odbierający:

 

brak obrazka